×

Přidali jsme novinky pro měsíc říjen 2022. Novinky naleznete ZDE

Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky „eduardí“ řečí

 • Vložením zboží do košíku, vyplněním fakturačních údajů a odesláním objednávky, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Objednání zboží je podmíněno vaší registrací, vaše údaje nikomu neposkytujeme.
 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, zboží je třeba osobně předat nebo prokázat, že jste je odeslali.
  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: eduard-formular-odstoupeni-od-smlouvy.rtf
 • Přebíráte-li zboží v balíčku od dopravce, vždy kontrolujte jeho neporušenost.
 • Pokud se vám bude zdát doručený balíček poškozený, okamžitě to reklamujte u dopravce.
 • Své písemnosti zasílejte na adresu Mírová 170, 435 21 Obrnice, elektronicky na obchod@eduard.com , tel. 777055500.
 • Reklamace zasílejte na shodnou adresu, elektronicky na reklamace@eduard.com
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Obchodní podmínky řečí právníka

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetových stránek jakož i prodávajícím a dodavatelem zboží uvedeného na těchto webových stránkách je společnost EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika, IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1808, která v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vykonává autorská práva k těmto internetovým stránkám a výrobkům, včetně příslušenství, na stránkách prezentovaných. Veškerá ustanovení, jakož i právní předpisy citované ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, podléhají právnímu řádu České republiky. Případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Poskytnutí osobních údajů a jejich ochrana

2.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Informace o zpracování osobních údajů.

3. Bezpečnost, ochrana autorských práv

3.1 Kupující při elektronické komunikaci s webovými stránkami prodávajícího nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez souhlasu prodávajícího.

3.2 Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a nabízení obsahu webových stránek za úplatu není bez schválení prodávajícím povoleno a podléhá autorskému zákonu.

4. Právní postavení prodávajícího a kupujícího

4.1 Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve změní pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

4.2 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

4.3 Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eduard.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.

4.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

4.5 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4.6 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.9 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.10 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.11 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@eduard.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.12 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.13 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Registrace a výběr zboží

5.1 Kupující si vybere zboží výhradně cestou webových stránek prodávajícího.

5.2 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet).

5.3 Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

5.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.8 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

5.9 Kupující je povinen se podrobně seznámit s popisem zboží, aby nedošlo k záměně ve vztahu k označení, shodnosti obrázků, které mohou zobrazovat jeden typ, ale ve vícero konfiguracích. Pokud si kupující nebude jist s konfigurací a typem zboží, nechť se obrátí na prodávajícího výhradně cestou kontaktního formuláře na webové stránce.

6. Objednání zboží, uzavření smlouvy

6.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

6.1.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

6.1.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

6.1.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

6.2 Kupující si zboží objedná (uzavře kupní smlouvu s prodávajícím) cestou vyplnění údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky. Kupující se v souvislosti s uzavřením objednávky pohybuje v menu, kde může i zpětně měnit některé položky. Pokud kupující souhlasí se všemi údaji, které do objednávkového formuláře uvedl, potvrdí objednávku a tato je odeslána k dalšímu zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odebrání zboží, které si cestou objednávkového formuláře objednal a zároveň tím bez použití vlastního podpisu stvrzuje souhlas se zatížením svého účtu příslušnou částkou.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo si v určitých případech ověřit či vyžádat doplňující údaje o kupujícím či jeho platební kartě.

6.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

6.5 Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a poskytovatelem jeho internetového připojení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a kupní smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

6.7 Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku (zákazník bude prodávajícím informován).

6.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

6.9 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Cena zboží a platební podmínky

7.1 Ceny zboží a služeb uvedené na webové stránce jsou pro kupujícího platné v okamžiku objednání.

Zboží a služby
konečný spotřebitel
podnikatel

z ČR + SR
s DPH s DPH
z Evropské unie s DPH bez DPH
mimo Evropskou unii bez DPH bez DPH

7.2 Faktura vystavená na základě objednávky (kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím zároveň slouží jako daňový doklad a dodací list. Faktura je buď součástí dodaného zboží, nebo může být po dohodě zaslána elektronicky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho uhrazení.

7.3 Informace o cenových podmínkách dopravy a poštovného je uvedena níže.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

7.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.6 V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí zaplacenou částku kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení.

7.7 Výhrada vlastnictví: vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem celkové úhrady dodaného zboží, včetně příslušenství, kterým jsou např. výlohy banky při převodu měny, dopravné, balné apod. Výlohy banky v případě převodu měny hradí kupující. Kupující je povinen uhradit cenu v měně vystavené faktury.

7.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.9 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

7.9 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.11 Sazby poštovného pro jednotlivé země dodání jsou k dizpocizi zde.

8. Dodací lhůta

8.1 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacením zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet nebo zaplacením platební kartou, začíná dodací lhůta běžet od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání.

8.2 Dodání se uskuteční do 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky.

8.3 Varianty doručení zásilky:

  • dodávka přepravní službou (platí pro: Českou a Slovenskou republiku)
  • dodávka poštovní přepravou (platí pro ostatní státy)

8.4 Prodávající si vymiňuje právo ceny upravit s ohledem na vývoj cen poštovného stanovené poštovním úřadem.

8.5 Varianty úhrady:
 • dobírkou (platí pro Českou a Slovenskou republiku)
 • bankovním převodem oproti zálohové faktuře
 • platební kartou
 • platebním systémem PAYPAL
 • platebním systémem PAYU
 • v hotovosti při osobním odběru

8.6 Přijímané platební karty:

 • VISA Electron
 • VISA
 • MasterCard
 • Maestro

8.7 Způsob platby platební kartou:

Pokud se držitel platební karty/kupující rozhodne za vybrané zboží využít k platbě platební kartu, vyplní údaje o platební kartě na platební stránce bankovního ústavu. Bankovní ústav zajistí bezpečný zakódovaný přenos dat a prodejci pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití platební karty subjektem, od kterého si zboží kupující kupuje a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. Prodávající neukládá čísla platebních karet.

9. Dodání

9.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě porušení originálního obalu na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. V případě převzetí takovéto zásilky se doporučuje kupujícímu sepsat s daným dopravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem.

9.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

10. Záruka a právo z vadného plnění

10.1 Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k sestavení, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, nebo jak stanoví zákon. Upozorňujeme na to, že obrázek na obalu zboží je pouze ilustrační a nemusí se plně shodovat s obsahem dodaného zboží.

10.2 Reklamaci lze uplatnit cestou reklamačního formuláře, ve výjimečném případě cestou mailu: reklamace@eduard.com.

10.3 Reklamované zboží je možné zasílat poštovní přepravou, pokud na základě předchozího e-mailového ujednání mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto, že prodávající u reklamovaného zboží zajistí zaslání vadného, chybějícího či jinak reklamovaného dílu zboží kupujícímu, aniž by reklamované zboží potřeboval ke kontrole. V případě, že kupující zašle reklamované zboží prodejci, doporučujeme přiložit k reklamovanému zboží čitelný originál dokladu o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. V případě, že převzaté zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho doplněním; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.4 V případě oprávněné reklamace má kupující právo:

 • na vyřízení reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak,
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
 • a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10.5 Při přijetí reklamace bude kupující ihned vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury, ve složitějších případech do tří dnů. O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

10.6 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 V případě, že věc při převzetí kupujícím vykazuje vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

10.10 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

10.11 Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

10.12 Právo z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Mírová 170, 435 21 Obrnice.

10.13 Ustanovení uvedená v čl. 10.7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.14 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.15 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a)    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

f)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

g)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

11.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1., má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@eduard.com nebo na adresu sídla prodejce Mírová 170, 435 21 Obrnice. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno pokud možno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

11.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

11.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

11.6 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

11.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8 Pro odstoupení od smlouvy se řiďte prosím vzorovým poučením o právu na odstoupení a využijte vzorový formulář, který je součástí tohoto vzorového poučení o právu na odstoupení, s uvedením čísla objednávky a čísla faktury. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstoupení od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb!

11.9 Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy buď fyzickým dodáním do sídla prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (fakturu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Zboží nelze vrátit na dobírku.

11.10 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, není-li dohodnuto jinak.

13. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

14. Likvidace odpadu

S nespotřebovaným zbožím je třeba nakládat jako s odpadem, jehož je kupující oprávněn se zbavit pouze způsobem stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, jakož i předpisů platných v místě bydliště kupujícího. Prodávající neprovádí zpětný odběr použitého zboží ani obalů, pro ten účel má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění číslo EK – F00020011 a číslo 4146232 Landbell AG.

15. Upozornění prodávajícího

Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že věrné modely originálních výrobků a stavebnice pro skládání modelů ve zmenšeném měřítku se podle Přílohy 1., odst. 2, písm. a), b) nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů, nepovažují za hračky a jsou určeny pro sběratele od 14 let.

16. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

16.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

16.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

17. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

18. Závěrečná ustanovení

18.1 Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží zavázán k plnění všeobecných obchodních podmínek. Prodávající bude objednávku (kupní smlouvu) jako účetní záznam archivovat v elektronické formě po dobu 5-ti let. Takto archivovaná kupní smlouva není veřejně přístupná.

18.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

18.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

18.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

18.5 Kontaktní údaje prodávajícího: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika, info@eduard.com, telefon  +420 777 055 500.

V Obrnicích dne 7.9.2021

Příloha:

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: eduard-formular-odstoupeni-od-smlouvy.rtf

Na začátek stránky