×

Vydali jsme novinky pro duben 2020. Jejich celý seznam najdete zde.

Domů / Podmínky BFC

Podmínky BFC

Podmínky programu Bunny Fighter Club

1.    Bunny Fighter Club                    

1.1.    Bunny Fighter Club (dále jen „BFC“ nebo „Klub“) je název programu, který společnost EDUARD-MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., se sídlem Mírová 170, 435 21 Obrnice, IČ: 44564325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1808 (dále jen „Společnost“), nabízí jako dodatečnou službu pro všechny koncové zákazníky Společnosti.

1.2.    Všeobecné obchodní podmínky, uvedené na webové stránce Společnosti, jsou nadřazené Podmínkám tohoto programu.

1.3.     Zakoupení alespoň jednoho aktivačního produktu BFC, ve formě stanoveného zboží Společnosti (dále také „aktivačního zboží BFC“), se považuje za Registraci zákazníka do Klubu, souhlas zákazníka s těmito Podmínkami a zároveň za uzavření smlouvy o členství v Klubu, platné od okamžiku odeslání potvrzovacího emailu ze strany Společnosti. Při vrácení aktivačního zboží BFC  nebo stornování platby nedojde k uzavření smlouvy, členství je zrušeno.

2.     Členství v Klubu

2.1.     Členství v Klubu je spojeno s platně uzavřenou smlouvou,  uvedenou v ustanovení článku 1.3. Podmínek.

2.2.     Členem Klubu se může stát jen fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům.

2.3.    Při zakoupení aktivačního zboží BFC - Registraci, musí budoucí Člen Klubu pravdivě a přesně uvést své osobní údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště (příp. doručovací adresa), telefon a e-mail. Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené chybně zadanými údaji na straně zákazníka.

2.4.    Zákazník, který je Členem Klubu,  má právo získat speciální nabídky a slevy z cen ze zboží, poskytovaných ze strany Společnosti, a to za předpokladu dodržení těchto Podmínek. Zboží pro Členy Klubu je řádně označeno nebo vyhrazeno na webových stránkách Společnosti, popř. je uvedeno v samostatném sazebníku,  vztahujícím se ke Klubovému programu.

2.5.     Člen je povinen bezodkladně informovat Společnost o změnách údajů,  uvedených v Registraci.

2.6.     Společnost je oprávněná kdykoli rozhodnout o zániku členství Člena v Klubu,  pokud Člen:

a)    jedná v rozporu s ustanovením článku 2., odst. 2.2. a 2.3. Podmínek,

b)    se dopustil protiprávního jednání,  nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, v důsledku čehož Společnost utrpěla újmu,

c)    porušil Všeobecné obchodní podmínky, uvedené na webové stránce Společnosti,

d)    podá žádost o zrušení členství v Klubu (písemně, elektronicky),

e)    zemře,  či je prohlášen za mrtvého,

f)    má vůči Společnosti závazek po splatnosti v rozsahu více jak jeden měsíc,

g)    se dopustí jednání,  uvedeného v čl. 1.3., věta druhá.

2.7.     Rozhodnutí o zániku členství Člena v Klubu zasílá Společnost na posledně jí známou e-mailovou adresu do 14 dnů od rozhodnutí.

3.     Klubové výhody
3.1.    Klubové výhody lze využívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a pouze u označeného nebo vyhrazeného zboží na webových stránkách Společnosti. Slevy nelze aplikovat na poštovné, balné a další náklady spojené s doručením.

3.2.    Člen Klubu řádnou Registrací a nákupem aktivačního zboží BFC získává:

a)    stálou klubovou slevu na zboží zakoupené prostřednictvím webových stránek Společnosti,

b)    přístup ke zboží vyhrazenému pouze pro Členy Klubu,

c)    dodatečné slevy na výstavách na stánku Společnosti, budou-li vyhlášeny. Člen Klubu musí prokázat členství způsobem stanoveným Společností pro příslušnou akci,

d)    vstup zdarma na veřejné akce pořádané Společností,

e)    právo být informován o Klubovém zboží.


3.3.    Klubové slevy nelze sčítat s jinými slevami a slevovými akcemi Společnosti, pokud     nebude Společností stanoveno jinak.

3.4.    Klubová sleva se nevztahuje na aktivační zboží BFC. Vícenásobné zakoupení aktivačního zboží BFC neznamená navýšení úrovně klubové slevy ani navýšení dalších klubových výhod.

4.     Komunikace prostřednictvím internetu
4.1.     V případě vykonávání určitých úkonů prostřednictvím internetu (např. registrace, objednávka), se bude Člen řídit těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou uvedené na webové stránce Společnosti. Veškerá oznámení Společnosti se považují za doručená dnem odeslání. Ochrana osobních údajů se řídí ustanovením článku II. Všeobecných obchodních podmínek Společnosti.

5.     Závěrečná ustanovení

5.1.     Práva spojená s členstvím v Klubu jsou nepřenosná a zanikají ukončením členství v Klubu.

5.2.     Společnost si vyhrazuje právo změnit Podmínky. Změny oznámí na webových stránkách Společnosti.

5.3.     Vykonání jakékoliv transakce po oznámení změn se považuje za souhlas Člena Klubu s nimi.

5.4.     Společnost si vyhrazuje právo ukončit Klubový program z jakéhokoliv důvodu. Datum ukončení činnosti Klubu se oznámí na webové stránce Společnosti, a to minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

5.5.     Jakékoliv prezentace a/nebo prohlášení ohledně Klubu je oprávněna poskytovat výlučně Společnost. Společnost se zříká odpovědnosti za prohlášení třetích stran.

5.6.     Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení činnosti Klubu.


Na začátek stránky